Standpunten van de Vevag


1. De grachten zijn van iedereen die er gebruik van maakt om te wonen, recreëren of te ondernemen. Gebruikers van de grachten houden rekening met elkaar en zijn hoffelijk en respectvol jegens elkaar.

2. De Vevag staat altijd open voor een constructieve dialoog met de omgeving waarin haar leden actief zijn. 

3. De Vevag realiseert zich dat het (rondvaart)beleid mee moet gaan met de tijd, waarbij veranderingen een realistisch tijdpad dienen te volgen en dat bestaande rechten hierbij gerespecteerd dienen te worden.

4. De Vevag is tegen het invoeren van een plafond van het aantal exploitatievergunningen.

5. Wij zijn een voorstander van een spoedige verduurzaming van alle vaartuigen in het Amsterdamse vaargebied, inclusief de passagiersvaart. Het is hierbij aan de gemeente om faciliterend op te treden. Hiermee bedoelen we dat de gemeente zorgt voor een adequate laadinfrastructuur en een soepel proces van vergunningverlening.

6. Iedere exploitatievergunninghouder moet in de gelegenheid worden gesteld om een ligplaatsvergunning aan te vragen en een eerlijke kans hebben om deze te verkrijgen.

7. Iedere exploitant die voor zijn bedrijfsvoering een afvaartlocatie nodig heeft, moet hierover kunnen beschikken, zonder dat inbreuk wordt gemaakt op bestaande rechten. 

8. De Vevag is van mening dat de gemeente onvoldoende inspanningen verricht en resultaten bereikt op gebied van toezicht en handhaving en dat dit schadelijk is voor de passagiersvaart, andere gebruikers van de grachten en omwonenden.

9. De Vevag vindt het belangrijk dat de veiligheid op het water goed geregeld is; regels en maatregelen dienen realistisch te zijn, een duidelijk doel te dienen en te passen bij de (on)mogelijkheden die het water hiervoor biedt.